VAN KUILENBURG

ADVOCATEN

DISCLAIMER

IDENTIFICATIEPLICHT

KLACHTENREGELING

Home.Rechtsgebieden.Medewerkers.Tarieven.Algemene Voorwaarden.Contact.Links.
Bovenkerkerweg 85
1187 XC  Amstelveen
Tel.: 06-26949141
Info@kuilenburg-advocaten.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KUILENBURG ADVOCATEN

1.   VAN KUILENBURG ADVOCATEN is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sunny Future Legal Services B.V.

2.   Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van haar bestuurders en de voor VAN KUILENBURG ADVOCATEN werkzame personen. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar in de van de opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.   Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7: 404 BW en artikel 7: 407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VAN KUILENBURG ADVOCATEN. Het staat VAN KUILENBURG ADVOCATEN uitdrukkelijk vrij om te allen tijde te bepalen door wie van de aan VAN KUILENBURG ADVOCATEN verbonden advocaten en/of medewerkers de opdracht wordt uitgevoerd.

4.   De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5.   VAN KUILENBURG ADVOCATEN is bevoegd om derden in te schakelen indien zij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht nodig acht. De keuze van de door VAN KUILENBURG ADVOCATEN in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het inschakelen van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. VAN KUILENBURG ADVOCATEN is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. VAN KUILENBURG ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

6.   Iedere aansprakelijkheid van VAN KUILENBURG ADVOCATEN, haar vennoten, de hiervoor bedoelde besloten vennootschappen alsmede haar bestuurders en de voor de maatschap werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

7.   Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht voor welke schade VAN KUILENBURG ADVOCATEN aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

8.   Indien, om welke reden ook, geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekeringen dan is iedere aansprakelijkheid van de maatschap, de vennoten, de hiervoor bedoelde besloten vennootschappen, de bestuurders van die besloten vennootschappen en de voor de maatschap werkzame personen beperkt tot het door VAN KUILENBURG ADVOCATEN in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de van belang zijnde polisvoorwaarden.

9.   Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VAN KUILENBURG ADVOCATEN vrijwaart de opdrachtgever VAN KUILENBURG ADVOCATEN voor alle aanspraken van derden, de door VAN KUILENBURG ADVOCATEN in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

10. Alle aanspraken en bevoegdheden jegens VAN KUILENBURG ADVOCATEN, uit welke hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij VAN KUILENBURG ADVOCATEN zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

11. Op verzoek van de opdrachtgever zullen aan het einde van de opdracht alle in het dossier voorkomende originele stukken en eventuele grossen aan de opdrachtgever worden afgegeven. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 

12. De kosten van de uitvoering van de opdracht door VAN KUILENBURG ADVOCATEN omvatten het honorarium, de kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting. Het door VAN KUILENBURG ADVOCATEN in rekening te brengen honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, in eenheden van 6 minuten, en het door VAN KUILENBURG ADVOCATEN vastgestelde uurtarief.

13. De kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) bedragen 7% (ex. BTW) van het geldende honorarium. De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, zoals –onder meer- griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en eventuele kosten van derden.

14. VAN KUILENBURG ADVOCATEN is te allen tijde gerechtigd de door haar gehanteerde uurtarieven en de hoogte van de kantoorkosten periodiek te wijzigen.

15. Een eerste oriënterend gesprek (intake-gesprek) is slechts kosteloos indien dit vooraf door VAN KUILENBURG ADVOCATEN schriftelijk is bevestigd. In dat geval zal slechts het eerste halve uur van het eerste gesprek kosteloos zijn en zal de verdere tijd die dit in beslag neemt in rekening worden gebracht. Alle uit het eerste gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende tarieven in rekening worden gebracht.

16. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van de declaraties van VAN KUILENBURG ADVOCATEN dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Voor aanvang of tijdens het uitvoeren van de opdracht kan VAN KUILENBURG ADVOCATEN een voorschot verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

17. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar financiële verplichtingen kan VAN KUILENBURG ADVOCATEN weigeren haar werkzaamheden aan te vangen of kan zij deze opschorten dan wel staken. VAN KUILENBURG ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

18. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval kan VAN KUILENBURG ADVOCATEN aanspraak maken op een vergoeding wegens renteverlies van 1% per maand of deel van een maand.

19. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door VAN KUILENBURG ADVOCATEN gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,--. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

20. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VAN KUILENBURG ADVOCATEN is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

21. De algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op www.kuilenburg-advocaten.nl.